Ta upla almuk nani blasi plakinka ba dahra aisi sa

Rufino Lucas Ulban

Ta Upla Almuk nani (Consejo de Ancianos) apiska ra, bitni bara lapta titan ka kum ra, anciano wala nani lama ra, nikbanka tá babaikra nani, sim barakan piuara, Rodolfo Rivera Guill ba, anciano prisidintka baku param pali lilia takan kata plakin ba dahra aisaia; bara laptika manis plapi kan lal wina, mawan snaya nani bak karwi praka lama baikanka bak tahwi kan taim aisata: "Yawan want apia sa plakin ba pulitik uplika naniba ai yamnika dukiara yus munbia".

Param pali aisata; "plakin ba sika sunan sa Atlantik kus nisanka nani ai raitka bri ba sainka baku. Sain kum sa wan sinska ba kau bukaya dukiara bara kuntri aiska brinka mapa ra aisanka kum baku. Kan kuntri aiska ba gabamintka ba want sa yus baman wan munikaia, wan lulki swinkaia, bara wan ritska nani ba lika tanis ra baman saki kaia want sa, naha nani daukanka ba mita sika kus ra yawan uba pali umpira iwi sa, pulitik lainka ra, lahla lainka ra, wan daukanka, prapatika, wan natka bara spirit lainka ra sim".

Ernesto Scotch, wahma kum blasi sturka taturbra bara ayulbra kum, anciano Rivera ra tá baiki ai aisanka ra tanka param aisata; "Pauni nani daknika (partido Liberal) ba sika indian nani tawanki nani yamni iwi kan ba sauhki tikan, baku sim aisata, 1894 manka ra Bluefields ra liberal nani sika plakin ba alahban, ai butska nani wal taibi taska dauki muni pura ra iska krahban, baha wina anki bahngwan. Bara witin nani ban ai dahra wali sa, baha ba kli daukaia, kan kuntry aiska gabamintka ba wilin pali luki sa, Indian tasbaya ba mihta dakbaya, bara Autonomía ba kulkaya apia, baha sim daukanka taka mita witin nani mawanra sika BLASI PLAKIN KA BA sunan na, kan plakin ba indian nani ai tasbaya dukiara ai raitka aiska bri ba sainka kum ba mita".

Palkin ba waupasa kati lapta 17 ra sunaia mani 1996 baku lukanka brin kan, kan baha yua ba sika politik daknika nani ba iliksan prupagandika ba praki bangwi ba mita. Naha yua ra sunan ba wal Anciano ba brin dauki kan param marikaia, ai daukanka ba Politik daknika baku apia sa, kan naha nikbanka na sika indian nikbanka kum baku kulkisa, Autonomía laka ba kat, bara tasba aiska pramaska nani indian raitka dukiara ulban nani ba kulkanka wal. Naha sut ba mita witin nani kasak luki sa wisata ai nikbanka ba la kat dauki sa, kuntri aiska laka pura luraskira.

Anciano nani ba bila witin nani mita naku gabamit lingstarka nani ra naku win wisata, ai nikbanka ba lika kuntri aiska nikbanka ba slinbi tikaia lika apia sa, bara baha wina dakwi takaia sim apia sa, kau ni witin nani wilin sa aikuki asla wark takaia bara baku tá baikaia sakuna ai lukanka klir wal, taiban laka luha, kukulkanka yabi laka ra.

Pat ani tawanka bahki ra plakin ba suni sa sapa walan pyua ra naku wisata, "klir pali ba lika tawan sut ba makabi sa sakuna yawan want apia sa uba istikira impakaia, baha mita naha pyua kat tawan matlalkahbi ra baman sunan sa. Baha tawanka nani lika naha nani sa: Bilwi, Waspam, Sisin, Kum, Francia sirpi, Esperanza ka, baku wisata".